Knjižnični red

 

POSLANSTVO šolske knjižnice

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih. (UNESCO-v Manifest)

Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v današnji informacijski družbi. Šolska knjižnica opremlja učence s spretnostmi za vseživljenjsko učenje in razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni državljani.

ČLANSTVO

Člani v šolski knjižnici so vsi učenci od 1. do 9. razreda, učitelji in drugi delavci šole.

IZKAZNICA

V 1. razredu osnovne šole učenci prvič prejmejo člansko izkaznico, ki jo imajo do konca šolanja. Izkaznica ni prenosljiva.

IZPOSOJA knjižničnega gradiva

 • Na dom si lahko uporabniki izposodijo knjižno gradivo (leposlovje in nekatero strokovno literaturo).
 • Pristop do knjižnega gradiva je prost in si ga lahko uporabniki sami izbirajo.
 • Priročniki, slovarji in strokovna literatura se ne izposoja. Za uporabo v čitalnici je namenjena enciklopedična in leksikografska literatura ter literatura, katere imamo en izvod, uporabnikov pa je več. Učenec, ki dela s čitalniškim gradivom, mora knjižničarki pokazati izbrane priročnike – po končanem delu jih odda knjižničarki. Prav tako se praviloma ne izposoja neknjižno gradivo (CD-ji, CD-ROM-i in videokasete), ki je namenjeno pouku in prostemu času (jutranje varstvo in varstvo vozačev, podaljšano bivanje, interesne dejavnosti).
 • Učenci imajo lahko v izposoji največ 3 kose gradiva za čas 14 dni. Po tem času morajo gradivo vrniti v knjižnico. Zamudnine ne zaračunamo.
 • Uporabnik izposojenega gradiva ne sme dati drugemu uporabniku.
  Knjižničarka izposojeno gradivo vpiše v računalnik.
 • Učenci lahko rezervirajo gradivo.
 • Kadar učenec knjigo izgubi ali jo preveč poškoduje, sam kupi novo ali plača odškodnino v sorazmernem deležu nabavne cene nove knjige.
 • Ob koncu šolskega leta je potrebno knjige vrniti. Kdor jih ne vrne, si novih ne more izposoditi, dokler ne vrne izposojenih.

ODNOS do knjižničnega gradiva

Knjižničarka skrbi, da je knjižnično gradivo opremljeno in obdelano po zahtevanih predpisih.
Izloča neuporabno, uničeno in zastarelo gradivo. Uporabniki so dolžni skrbno ravnati z gradivom. Vsak uporabnik je dolžan obvestiti knjižničarko o poškodbi, ki jo je opazil na gradivu.

OBNAŠANJE  v prostorih knjižnice

V knjižnic lahko:

 • Beremo knjige in revije,
 • pišemo referate, seminarske naloge,
 • najdemo svoj mir,
 • se učimo,
 • pomagamo mlajšim učencem,
 • samostojno poiščemo gradivo,
 • se družimo, tiho pogovarjamo,
 • se igramo namizne družabne igre,
 • brskamo po spletu,
 • prosimo za pomoč.

V knjižnici ne smemo:

 • Tekati,
 • povzročati hrupa,
 • jesti ali piti,
 • se loviti in skrivati,
 • preklinjati,
 • se pretepati,
 • trgati in uničevati knjig,
 • se norčevati iz mlajših.

S takšnim početjem motimo druge, zato lahko knjižničarka učenca ali učenko, ki se neprimerno vede, pošlje iz knjižnice.

 

Šolska knjižničarka:

Lučka Palir

 

(Skupno 408 obiskov, današnjih obiskov 1)